I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Psykologklinikken i Farsø

v. Psykolog Anita Thenstrup

Frederik IX plads 6

9640 Farsø

CVR.nr. 29342962

Ydernummer: 796522

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevaret og håndteret. Nedennævnte tager udgangspunkt i lovkravene fra EU´s dataforordning, der trådte i kraft 25.05.2018

Når du i forbindelse med udredning, rådgivning og behandling på klinikken giver dine person­oplysninger til mig, modtager du information om min privatlivspolitik, der viser dig, at jeg tager lovgivningens krav om sikkerhed alvorligt.

Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, oplyser jeg dig herom. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine data.

Typer af data

I forbindelse med behandlingen indsamles:

   • Almindelige persondata – cpr.nr. m.v.

   • Følsomme oplysninger.

Formål

Jeg indsamler dine data i forbindelse med:

   • Behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.

   • Administration/ afregning/regnskab.

   • Opfyldelse af lovkrav.

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Det kan være en attest, kommunen anmoder om. Dette vil kun ske, såfremt du giver samtykke hertil.

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger.

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. I henhold til Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191250), skal jeg opbevare min optegnelser om dit behandlingsforløb i 5 år efter sidste konsultation.

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data.

Interne regler og fastlagte procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Det sker 5 år efter sidste konsultation.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Bemærk dog, at jeg i henhold til Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, og således ikke må slette mine journaloptegnelser, før der er gået 5 år efter sidste konsultation.

Evt. databehandlinger omkring børn vil kun ske efter indhentet samtykke fra en forældremyndigheds-indehaver.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg beskytter også fortroligheden af dine data ved hjælp af kryptering, når jeg skriver til dig på mail vedr. personfølsomme forhold.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine Rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Bemærk, at jeg som autoriseret psykolog samtidigt er forpligtet til at føre ordnede optegnelser, og at disse først må slettes 5 år efter sidste konsultation.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig som kopi af journalen. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min data-behandling, undersøger jeg, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, jeg har modtaget henvendelsen.